Почетак септембра донео је одличну вест из нама братске Белорусије: Виша атестациона комисија у Минску је одобрила кандидатску (по српском систему – докторску) дисертацију младе научнице Ане Владимировне Наумове. Вест је одушевила отаџбину научнице, а у Србији се тек очекује пријем ове вести и позитивне реакције на њу, с обзиром на тему дисертације Ане Владимировне: „Феномен културног пограничја у делу Иве Андрића“ под менторством проф. др Ивана А. Чароте. У септембру 2018. године, у издању Републиканског института више школе (РИВШ) у Минску објављена је и монографија ауторке под истим називом. Поменута монографија је доживела прегршт рецензија у Белорусији и Србији, а може да се похвали одличним критикама.

Нећемо погрешити ако кажемо да је Ана В. Наумова највећи познавалац дела Иве Андрића у Белорусији и да је најпозванија да говори о једином српском нобеловцу. Сама често истиче, у бројним интервјуима за белоруске и српске књижевне часописе, да се већ једну деценију бави делима Иве Андрића, написала је десетине чланака о његовим делима, а може да се похвали и преводом извода из „Знакова поред пута“ на белоруски језик, који је објавила у часопису „Дзеяслоў“, бр. 2 (63) 2013. године.

Укратко ћемо представити Ану Владимировну у оквиру следећих биографских чињеница. Рођена је у Минску. Завршила је славистику на Белоруском државном универзитету, одбранила кандидатску дисертацију (PhD), о којој смо малочас више говорили. Као лекторка за белоруски и руски језик радила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду (2015–2017), а тренутно предаје на Белоруском државном универзитету. Учесница је бројних конференција и семинара у Белорусији и иностранству, а слушали смо је и на Међународном конгресу слависта 2018. године у Београду. Истиче да је веома заинтересована за српску културу, језик и проучавање књижевности, али скромност јој не дозвољава да се хвали и истиче своје успехе, те сматрам да је на нама да те успехе истакнемо уместо ње.

Ана Владимировна је, како смо поменули, ауторка бројних научних чланака на тему Андрићевог стваралаштва. Почевши од 2012. године, у разним часописима попут: „Политичка ревија“, „Збиља“, „Књижевна историја“ објављивала је чланке, покретајући дискусије о националним и верским питањима у делима Иве Андрића. Још као студенткиња (претежно 2012. и 2013. године), Ана Владимировна је почела да учествује на конференцијама у Минску и Гомељу, подразумева се, промовишући дела Иве Андрића и бавећи се етнографијом, фолклором, националном свешћу и обичајима народа у њима. Наредних година, Ана Владимировна је држала исти правац, објављује све квалитетније и обликованије чланке, а чини се да јој је централна тема свих чланака била изглед Босне у очима српског Нобеловца, као и потрага за типолошким паралелама у развоју белоруске и српске књижевности у погледу историјских сличности две земље, а учешћа на конференцијама настављају да се нижу – Минск, Будва, Новополоцк, Гомељ. Цео тај предани и посвећени рад у 2018. години је крунисан научном монографијом, а заслужена титула кандидата наука Ани Владимировној је додељена 2019. године.

Иако у бројним обавезама, ова изузетна млада србисткиња проналази времена за још један велики пројекат – и то у Србији! Наиме, очекује се отварање електронске библиотеке Пројекат Растко – Белорусија, којима је ауторка несебично уступила своју научну монографију, чланке и преводе, на којима је радила целу деценију. Очекује се и њено веће ангажовање у оквиру функционисања самог пројекта, о којима ће бити више речи, након што пројекат заживи.

Сматрам да смо, у основим цртама, крошли кроз научни рад и представили младу србисткињу Ану Владимировну како то она заслужује и не сумњамо, да ће у наредном периоду бити још много вести о њеним успесима. Србија јој, свакако, дугује огромну захвалност због несебичног и преданог рада на промоцији српске културе у Белорусији, на њеној личној и професионалној борби за српску реч и њено место у свету. Пажњи проучавалаца белоруско-српских књижевних веза и, уопштено, улоге српске књижевности у свету, предлажемо радове Ане В. Наумове, као највећег стручњака за Андрићева дела у братској Републици Белорусији и неуморне слависткиње, која се залаже за братство и заједништво словенских народа, утемељеном на истој вери, менталитету и начину живота.

мр Дајана Лазаревић

ПРИЛОГ: КРАТАК ИЗБОР ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ АНЕ В. НАУМОВЕ

Научна монографија, чланци и саставни делови публикација,

које предлажемо Вашој пажњи:

Монографије

 1. Наумова, А. В. Феномен культурного пограничья в творчестве Иво Андрича / А. В. Наумова ; под науч. редакцией И. А. Чароты. – Минск : РИВШ, 2018. – 246 с.

Научни чланци и саставни делови

 1. Наумова, А. В. Граница между Востоком и Западом в художественном пространстве романов Иво Андрича / А. В. Наумова // Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 17–22.
 2. Наумова, А. Запад против Востока в философии ХХ века и романах И. Андрича / А. Наумова // Славистика. – 2016. – Бр. XX – С. 510–514.
 3. Наумова, А. В. Феномен пограничья цивилизаций у И. Андрича и в научных исследованиях цивилизации / А. В. Наумова // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – С. 58–66.
 4. Naumova, A. Босния Иво Андрича: перемены в историческом развитии как предмет художественного осмысления / A. Naumova // Acta Humana. – 2016. – Vol. 7. – S. 195–205.
 5. Навумава, Г. У. Мусульманскі свет у раманах Іва Андрыча / Г. У. Навумава // Полымя. – 2017. – № 9. – С. 32–38.
 6. Наумова, А. Погранични поглед на пограничног писца / А. Наумова // Свеске Задужбине Иве Андрића. – 2018. – № 35. – С. 139–154.

Научные публикации в журналах, научных сборниках и сборниках материалов конференций

 1. Наумова, А. Этноконфессиональные ориентиры в творчестве Иво Андрича / А. Наумова // Политичка ревија. – 2012. – № 3. – С. 375–390.
 2. Наумова, А. Национално и верско у погледима на свет Иве Андрића / А. Наумова // Збиља-Reality. – 2012. – № 203–206. – С. 32.
 3. Наумова, А. Светиње српског народа у очима Белоруса / А. Наумова // Књижевна историја. – 2012. – № 147. – С. 523–525.
 4. Наумова, А. В. Тревоги нашего времени глазами И. Андрича (к 120-летию со дня рождения писателя) / А. В. Наумова // Мова і літаратура: матэрыялы 69-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 25 апреля 2012 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад рэд. К. Тананушкі. – Мінск, 2012. – С. 94–97.
 5. Наумова, А. В. Противоречия истории Боснии в литературно-художественном отражении / А. В. Наумова // Мова і літаратура: матэрыялы 70-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 24 апреля 2013 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад рэд. К. Тананушкі. – Мінск, 2013. – С. 71–75.
 6. Наумова, А. В. Художественный этнографизм Иво Андрича [Электронный ресурс] / А. В. Наумова // Идеи. Поиски. Решения: материалы VI Междунар. научно-практической конф. преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 22 ноября 2012 г. / БГУ, каф. английского языкознания ; редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2013. – С. 522–526.
 7. Наумова, А. В. Наследие Петра II Негоша глазами Иво Андрича [Электронный ресурс] / А. В. Наумова // Идеи. Поиски. Решения: материалы VII Междунар. научно-практической конф. преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 20 ноября 2013 г. / БГУ, каф. английского языкознания ; редкол.: Н. Н. Нижнева [и др.]. – Минск, 2013. – С. 262–266.
 8. Навумава, Г. Супярэчнасці Балкан у літаратурным увасабленні / Г. Навумава // Дзеяслоў. – 2013. – № 2 (63). – С. 340–343.
 9. Наумова, А. В. Национальное и региональное в жизни и творчестве Иво Андрича / А. В. Наумова // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2012» / Белорусский государственный университет ; редкол.: А. И. Жук [и др.]. – Минск, 2013. – С. 517–520.
 10. Наумова, А. В. Фольклор и мифология в романе Иво Андрича «Мост на Дрине» / А. В. Наумова // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; рэд. Р. М. Кавалёва. – Мінск, 2014. – Вып. 11. – С. 175–180.
 11. Наумова, А. В. Босния глазами И. Андрича: региональное воплощение универсальных противоречий / А. Наумова // Спадчына І. Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаўства / ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэд. І. Ф. Штэйнер. – Гомель, 2014. – Вып. 2. – С. 283–287.
 12. Наумова, А. В. Этноконфессиональные ориентиры в романе Иво Андрича «Травницкая хроника» / А. Наумова // Andrić-Initiative. – 2014. – Band 7. – S. 373–381.
 13. Наумова, А. В. Судьбы «странников культур» в романах И. Андрича / А. В. Наумова // Мова і літаратура: матэрыялы 71-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 24 красавіка 2014 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад рэд. К. Тананушкі. – Мінск, 2014. – С. 89–93.
 14. Наумова, А. В. Иво Андрич и европейские философы о межкультурном взаимодействии / А. В. Наумова // Сборник работ 72-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ, 11–22 мая 2015 г. : в 3 ч. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Минск, 2015. – Ч. 2. – С. 372–376.
 15. Наумова, А. В. Югославcкая литературная критика об Иво Андриче как «столкновение цивилизаций» / А. В. Наумова // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; рэдкал.: П. І. Навойчык [і інш.]. – Мінск, 2015. – С. 180–184.
 16. Наумова, А. Босния как парадоксальная модель межкультурности / А. Наумова // Neue slawistische Horizonte. – 2015. – Band 3. – S. 89–96.
 17. Наумова, А. Верска срецифичност Босне у интерпретацији Иве Андрића / А. Наумова // Збиља. – 2015. – XXV. – С. 23.
 18. Наумова, А. В. Национальные образы героев романов Иво Андрича / А. В. Наумова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 22–24 кастр. 2015 г. : у 2 ч. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад рэд. Г. Бутырчык. – Мінск, 2016. – Ч. 2. – С. 250–257.
 19. Наумова А. В. Национальное мировоззрение и фольклор в произведениях Иво Андрича / А. В. Наумова // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; рэд. Т. Лук’янава, С. Шамякіна. – Мінск, 2015. – Вып. 12. – С. 125–130.
 20. Наумова, А. В. Вызов-и-ответ для боснийского общества [Электронный ресурс] / А. В. Наумова // Мир языков: ракурс и перспективы: сборник материалов VIII Междунар. науч.-практ. конференции, Минск, 21 апреля 2017 г. : в 6 ч. / БГУ, каф. английского языкознания ; редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – Ч. 4. – С. 5–6. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/174825. – Дата доступа: 10.12.2018.
 21. Наумова, А. В. Философское содержание творчества Иво Андрича (дидактический аспект) / А. В. Наумова // Теория и практика преподавания языков и культур: философские и методологические аспекты: материалы II Международной научно-практической конференции (г. Будва, Черногория), 25 сентября – 1 октября 2016 г. / Департамент образования г. Моск¬вы ; ред. Е. Григорьева. – М., 2017. – С. 148–161.
 22. Наумова, А. В. Босния глазами Иво Андрича: мост или стена разделения / А. В. Наумова // Романо-германская филология. Контексты культуры и литературные связи : междунар. сб. науч. ст. / Полоцкий гос. ун-т ; редкол.: А. А. Гугнин [и др.] – Новополоцк, 2017. – С. 138–140.
 23. Наумова, А. Иво Андрић и филозофи ХХ века о генези културне заједнице и животу на “нестабилним границама” / А. Наумова // Савремена проучавања језика и књижевности. – 2017. – Год. VIII, бр. 2. – С. 449–459.
 24. Наумова, А. В. Этнокультурная проблематика творчества Иво Андрича в литературоведении и современной публицистике восточных славян / А. В. Наумова // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XVI Міжнар. З’езд славістаў (Бялград, 19–27 жніўня 2018 г.) : дакл. беларус. дэлегацыі / НАН Беларусі, Беларускі камітэт славістаў ; рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск, 2018. – С. 337–350.
 25. Наумова, А. В. Вторая мировая война в творчестве Иво Андрича (к вопросу о типологии проблематики в белорусской и сербской литературах) / А. В. Наумова // Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага) : матэрыялы міжнар. навук. канф. (Мінск, 22–23 сакавіка 2018 года) / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства ім. Янкі Купалы ; уклад. А. А. Манкевіч, навук. рэд. С. С. Лаўшук. – Мінск, 2018. – С. 94–98.
 26. Наумова, А. В. Художественный конфликт прозы Иво Андрича: региональное и общечеловеческое / А. В. Наумова // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах (матэрыялы VI Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І. Я. Навуменкі, Гомель 2–3.10.2018 г.) / ГДУ ім. Ф. Скарыны ; рэд. І. Ф. Штэйнер. – Гомель, 2018. – С. 37–42.
 27. Наумова, А. В. Белорусская и украинская рецепция Иво Андрича / А. В. Наумова // Нёман. – 2018. – № 2. – C. 153–159.

Публицистички чланци

 1. Навумава, Г.У. З агульным падмуркам / Г. Навумава // Літаратура і мастацтва. – 2016. – № 42. – С. 4.
 2. Навумава, Г.У. Галінкі дрэва асветы / Г. Навумава // Літаратура і мастацтва. – 2017. – № 42. – С. 5.

Рецензије и критике

 1. Навумава Г. Таямніца сербскай душы / Г. Навумава // Дзеяслоў. – 2015. – № 2 (75). – С. 304–307.
 2. Наумова, А. Преглед књиге Б. Нормана «Жизнь словоформы: учебное пособие» / А. Наумова // Јужнословенски филолог. – 2016. – LXXII 3–4. – С. 229–238.
 3. Навумава, Г. Паміж Беларуссю і Сербіяй / Г. Навумава // Полымя. – 2017. – № 3 (1049). – С. 90–96.
 4. Наумова, А. Између Белорусије и Србије / А. Наумова // Књижевне новине. – 2017. – Бр. 1263-64. – С. 5.

Преводи

 1. Лакічавіч, Д. Беларуская паэзія ў Сербіі / перакл. Г. Навумавай // Літаратура і мастацтва. – 2012. – № 28. – С. 21.
 2. Тршыч / перакл. Г. Навумавай. – Лозница: Центар за културу Вук Караџић. – 2012. – 12 с.
 3. Андрыч І. Знакі ўздоўж дарогі / перакл. Г. Навумавай // Дзеяслоў. – 2013. – № 2 (63). – С. 223–227.
 4. Башчаравіч С. С. Архетыпы ў рамане Іва Андрыча «Мост на Дрыне» / Сняжана С. Башчаравіч ; пер. з серб. Г. Навумавай // Полымя. – 2015. –№ 11. – С. 103–111.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *