Ознака: „псеудо-магнетизам стечен након пелцовања“