Ознака: Војвода Бабунски

Александар Стевановић: ВОЈВОДА БАБУНСКИ

Дошла је 1941. годи­на и Немач­ка је оку­пи­ра­ла тада­шњу Југо­сла­ви­ју. Буга­ри, Арна­у­ти и Ита­ли­ја­ни су као немач­ке слу­ге дове­де­ни у Ста­ру Срби­ју. Бугар­ски оку­па­то­ри боја­ли су се и мртвог вој­во­де…